Aktualności

  Informacja dla mieszkańców gminy Legionowo zwolnionych przez pracodawców

  21 października 2013

  Projekt Recepta na zwolnienie skierowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

  Do projektu zakwalifikowanych zostanie 70 osób (39 kobiet i 31 mężczyzn). Warunki konieczne do spełnienia określone zostały w Regulaminie rekrutacji. Uczestnicy i uczestniczki skorzystają z następujących form wsparcia:

  •     poradnictwo i informacja zawodowa, w wyniku której opracowany zostanie indywidualny dla każdej osoby program (3h/osobę)
  •     poradnictwo psychologiczne, mające na celu pomoc w poradzeniu sobie z problemami związanymi z utratą pracy oraz wzmocnienie cech przedsiębiorczych (wsparcie indywidualne w wymiarze 3h/osobę oraz grupowe w wymiarze 4h/grupę)
  •     szkolenia zawodowe wybierane indywidualnie dla każdej osoby przy współpracy z doradcą zawodowym. Zakres szkolenia zawodowego odpowiadać będzie branży planowanej działalności gospodarczej (minimalny wymiar godzin szkoleniowych na osobę wynosi 40)
  •     szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej i sporządzania biznesplan. Służą one zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pod względem księgowym, podatkowym i prawnym, a także stworzeniu biznesplanu, który podlegać będzie ocenie. Szkolenia realizowane będą w następujących blokach tematycznych: Rejestracja działalności gospodarczej, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Księgowość, Aspekty prawne, Zewnętrzne źródła finansowania, PFRON, Marketing, Biznesplan. Doradztwo indywidualne realizowane będzie w zakresie: Biznesplan – negocjacje, badanie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa, nowoczesne techniki sprzedaży, e-marketing, sprzedaż komplementarna. Każdy uczestnik i uczestniczka skorzystać będą mogli z minimalnie 40 maksymalnie z 50 godzin szkolenia oraz z 6 godzin doradztwa indywidualnego. Szkolenia zakończą się egzaminem z wiedzy ze wszystkich bloków tematycznych.
  •     dotacje inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. Uczestnicy i uczestniczki projektu zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na założenie firmy złożą odpowiedni wniosek wraz z biznesplanem. Komisja Oceny Wniosków dokona oceny wniosków, z których 56 uzyskać będzie mogło 40.000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności oraz 1.200 zł miesięcznej pomocy finansowej przez okres 6 miesięcy.

  Założona działalność gospodarcza podlegać będzie kontroli przez 12 miesięcy.

  W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki korzystać będą mogli z:

  •     opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – jeżeli obowiązki związane z wychowaniem dzieci lub opieką nad zależnymi członkami rodzin miałyby przeszkodzić w uczestnictwie w szkoleniach i doradztwie
  •     asystenta osoby z niepełnosprawnością – jeżeli będzie taka potrzeba
  •     zwrotów kosztów dojazdu – jeżeli miejsce szkoleń i doradztwa położne będzie poza miejscem zamieszkania
  •     wyżywienia – jeżeli szkolenia trwać będą dłużej niż 6 godzin lekcyjnych

   

  Więcej informacji o projekcie na stronie www.recepta.firs.org.pl

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013