Aktualności

  PUP ogłasza nabór wniosków w sprawie staży

  24 kwietnia 2018

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 09.05.2018 r. do dnia 11.05.2018 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1.

  Celem zadania jest przygotowanie osoby bezrobotnej do samodzielnego wykonywania powierzonych czynności i zadań na stanowisku pracy zgodnie z opracowanym programem stażu.

  Do odbycia stażu kierowane będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie z ustalonym II profilem pomocy, należące do jednej z poniżej wymienionych grup tj.:

  •     osoby powyżej 50 roku życia,
  •     osoby zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc od ostatniej rejestracji)
  •     osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe)
  •     osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  •     bezrobotne kobiety.

  Okres trwania stażu: max. 6 miesięcy

   

  Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013