Aktualności

  Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków

  15 maja 2018

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 16.05.2018 r. do dnia 23.05.2018 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

  O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie spełniające łącznie poniższe kryteria:

  1. Osoba bezrobotna dlugotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze PUP łacznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłaczeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

  2. Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy – zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).

  Przewidziana liczba bezzwrotnych dotacji - 6 osób.

   

  Szczegóły naboru na stronie puplegionowo.pl/wydarzenie/215/nabor-wnioskow-w-sprawie-dotacji-(rezerwa)

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013