Aktualności

  Projekt "Własna firma ze wsparciem EFS IV"

  13 listopada 2014

  Fundacja Rozwoju od dnia 1 października 2014 roku rozpoczęła realizację projektu „Własna firma ze wsparciem EFS IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

  Celem głównym projektu jest przekwalifikowanie 50 osób (w tym co najmniej 25 kobiet) , które przewidziane są do zwolnienia lub są zagrożone zwolnieniem z pracy z  przyczyn dotyczących zakładu pracy, w celu podjęcia samozatrudnienia.


  Projekt kierowany jest do osób, które spełniają kryteria łącznie:

  - są przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia) lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne;
  - zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego;
  - chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;
  - nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
  - spełniają pozostałe wymagania Regulaminu rekrutacji.

   

  W ramach projektu Fundacja Rozwoku proponuje:

   - poradnictwo zawodowe;
   - szkolenia zawodowe przekwalifikujące;
   - poradnictwo psychologiczne;
   - szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
   - środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł dla uczestnika projektu;
   - wsparcie pomostowe – środki finansowe w wysokości do 1 400,00 zł miesięcznie wypłacane  przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
    - materiały dydaktyczne, materiały biurowe oraz wyżywienie w trakcie szkoleń.

   

  Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu znajdą informacje na stronie www.firmaefs.pl

   

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013