Baza podmiotów

Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
NIP:
536-104-86-28
REGON:
016218755
Branża:
Ulica:
gen. Władysława Sikorskiego 11
Kod pocztowy:
05-119
Miejscowość:
Legionowo
E-mail:
projekty@puplegionowo.pl
Obszar działalności:

Powiatowy Urząd Pracy działający na podstawie m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i wykonuje zadania własne samorządu na obszarze powiatu legionowskiego. Do podstawowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy należą: 

opracowywanie analiz dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, 

planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację polityki rynku pracy,

inicjowanie i współfinansowanie szkoleń, prac interwencyjnych, zatrudnienia absolwentów,

organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wykonywanych jako zadania własne powiatu i gmin, w systemie robót publicznych, 

organizowanie pośrednictwa pracy w skali powiatu,współdziałanie z organami właściwymi w sprawach oświaty w planowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie szkolenia bezrobotnych oraz w organizowaniu dokształcania zawodowego, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, 

organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie powiatu i województwa,prowadzenie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu poprzez inspirowanie i współfinansowanie oraz koordynowanie realizacji programów wojewódzkich,

inicjowanie przedsięwzięć w zakresie udzielania pomocy i udzielanie pomocy przewidzianym do zwolnienia pracownikom, również za pośrednictwem pracodawców, w przypadku gdy zwolnienia te mają znaczący wpływ na lokalny rynek pracy, oraz realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

Przy realizacji w/w zadań Powiatowy Urząd Pracy współdziała z innymi urzędami pracy, z organizacjami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych.

Oferta współpracy:
Inne informacje:
Inne:
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Renata Gorzelak 22 764 03 14
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013