O projekcie

   

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza


  Realizatorzy:


  Beneficjent: - Gmina Miejska Legionowo
  Partner: - Powiat Legionowski
  Partner – Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie


  Źródła finansowania:


  Całkowita wartość projektu: 300 000,00 zł
  Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 255 000,00 zł.


  Opis projektu:


  Projekt obejmuje działania mające na  celu wsparcie dla rozwoju  przedsiębiorczości w Legionowie oraz na terenie  powiatu legionowskiego obejmujące:


  1. Organizację dwóch edycji Legionowskich Targów Przedsiębiorczości, które odbędą się w Regionalnym Centrum Sportu i Aktywnej Rekreacji w Legionowie – hali widowiskowo-sportowej przy ul. B. Chrobrego 50B.
  Targi przeznaczone są głównie dla przedsiębiorców z branży turystycznej, okołoturystycznej oraz osób planujących samozatrudnienie. Odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z działaniami wspomagającymi rozwój przedsiębiorczości, wśród nich z systemem ulg i zachęt do prowadzenia własnej działalności. Przewiduje się udział w targach wielu instytucji, w tym publicznych i  okołobiznesowych. Zakłada się, że rezultatem projektu będzie wypromowanie powiatu legionowskiego jako miejsca wartego zainwestowania oraz nawiązania współpracy biznesowej.


  2. Doradztwo dla przedsiębiorców - w czasie targów, a także podczas trwania okresu realizacji projektu Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie zorganizuje punkt informacyjno-doradczy. W punkcie tym specjaliści odpowiedzą na pytania z zakresu: pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej na otwarcie działalności gospodarczej; wymogów formalno-prawnych przy otwieraniu  działalności gospodarczych różnego  typu; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu i reklamy; księgowości i podatków. 


  3. Stworzenie i wdrożenie elektronicznego systemu informacji o przedsiębiorczości - zbudowanie portalu dotyczącego przedsiębiorczości w powiecie legionowskim. Działanie to zakłada powstanie portalu internetowego stanowiącego platformę wymiany informacji ważnych z punktu widzenia prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Będzie to stale aktualizowana baza danych z szerokim opisem lokalizacji terenów przeznaczonych pod inwestycje okołoturystyczne, lokalnych uwarunkowań biznesu, jego otoczeniu, planach rozwojowych, ewentualnych kooperantach, lokalnym rynku pracy, administracji, studiach i planach zagospodarowania przestrzennego, organizacjach przedsiębiorców, biurach prawnych i doradczych. Portal wyeksponuje walory otoczenia naturalnego, wskaże istniejące i planowane: obiekty, trasy i atrakcje turystyczne. System informacji o przedsiębiorczości umożliwi harmonijny rozwój kultury w regionie, wspomoże działania lokalnych samorządów poprzez efektywne zarządzanie ofertą rekreacyjną i kulturalną regionu. Zakłada się, że stanowić będzie narzędzie zachęcające potencjalnych inwestorów do inwestowania na terenie powiatu legionowskiego.


  4. Działania informacyjno - promocyjne, w tym opracowanie  folderów  promocyjnych  w  postaci  broszury oraz ich opublikowanie przed targami oraz dystrybucja podczas imprezy. W ramach oceny przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie pierwszego badania ewaluacyjnego wśród wystawców na zakończenie projektu w celu zebrania informacji o jego efektach.

  Beneficjentami  Projektu, oprócz przedsiębiorstw, będą  również mieszkańcy, lokalne samorządy oraz odwiedzający ten obszar turyści. Rezultatem  Projektu  będzie  szerokie  wypromowanie  powiatu  legionowskiego  jako regionu wartego  zainwestowania m.in. ze względu na usługi okołoturystyczne oraz zaoferowanie potencjalnym inwestorom  udogodnień  w  procesie  rozpoznawania  lokalnego  rynku  i  perspektyw rozwoju biznesu.  Partnerzy Projektu liczą na to, że realizacja kampanii promocyjnej spowoduje zwiększenie  liczby  inwestycji  w  turystykę, zwiększy pośrednio ilość miejsc pracy, podniesie  atrakcyjność regionu oraz umożliwi rozwój przedsiębiorczości.


  Wartością dodaną projektu jest aktywizacja lokalnych przedsiębiorców, zdobycie przez nich dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i jej rozwoju, możliwość prezentacji i promocji własnej firmy.


  Realizacja Projektu wynika z długookresowej strategii rozwoju Gminy Legionowo związanej z promocją rozwoju przedsiębiorczości.
   

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013