Polityka przestrzenna - gmina

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 135/1 z obrębu ewid. nr 5 uchwalony uchwałą nr XVI/189/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011r.
Uchwała Nr XVI/189/2011
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 23/1 z obrębu ewid. nr 39 uchwalony uchwałą nr XV/173/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r.
Uchwała Nr XV/173/2011
Miejscowy plan zagospodarowania miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6, część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65 uchwalony uchwałą nr XV/172/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r.
Uchwała Nr XV/172/2011
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa uchwalonego uchwałą nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008 roku.
Uchwała Nr XIII/291/2008

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo uchwalony uchwałą nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 października 2001 roku.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo uchwalone uchwałą nr VI/52/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2007 roku.
Uchwała

Załącznik nr 1- Uwarunkowania

Załącznik nr 1 - rozdziały IX-XI Uwarunkowań

Załącznik nr 2 - Zagospodarowanie przestrzenne

Załącznik do Uwarunkowań - Opracowanie ekofizjograficzne

Załącznik do Uwarunkowań -

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Załącznik nr 3 - Uwarunkowania kulturowe

Załącznik nr 4 - Uwarunkowania komunikacyjne

Załącznik nr 5 - Infrastruktura techniczna

Załącznik nr 6 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - tekst
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013